Публічна оферта
ДОГОВІР (ОФЕРТА) про надання послуг із навчання на курсах в режимі онлайн ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ Бойко Тетяна Павлівна, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,

1899 8236 82 ., (надалі іменується – «Виконавець»), з однієї Сторони, та будь-яка фізична особа, що має повну дієздатність, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію укласти договір (оферту) та своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору (надалі іменується – «Замовник»), з іншої Сторони, надалі разом іменовані - Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали цей Договір (оферту) про надання послуг із навчання на курсах в режимі онлайн (надалі іменується - Договір) про наступне: 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. 1.2. Договір є договором приєднання з усіма наслідками, визначеними ст.ст. 634, 641, 642 Цивільного кодексу України. 1.3. Договір вважається укладеним (оферта вважається акцептованою) з моменту здійснення будь-якої з наступних дій: - оплата (в т.ч. часткова) Замовником або іншою особою вартості послуг Виконавця; - здійснення з боку Замовника будь-якої дії спрямованою на прийняття пропозиції укласти цей Договір або фактичне користування послугами за цим Договором. 1.4. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує факт ознайомлення, згоди та прийняття усіх умов цього Договору в цілому (в повному обсязі без виключень.) 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 2.1. Виконавець пропонує та зобов'язується після акцептування цього Договору надати Замовнику послуги із навчання на курсах в режимі онлайн. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 3.1. Послуги за цим Договором надаються викладачами з боку Виконавця, шляхом проведення онлайн-занять в режимі реального часу або у запису, за обраним Замовником напрямком курсу, та/або надання Замовнику доступу до навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів. 3.2. Замовнику після акцептування цього Договору, надається доступ до онлайнплощадки/сервісу, на якій протягом всієї тривалості курсу, будуть розміщуватись посилання на онлайн-заняття та/або навчальні та інформаційні онлайн-матеріали (відео, текстові, тощо). Виконавець може направляти запис онлайн-занять (після їх проведення), та/або навчальні та інформаційні онлайн-матеріали (відео, текстові, тощо) на електронну адресу або інший месенджер Замовника, на його запит. 3.3. У разі неможливості проведення онлайн-занять у раніше визначені терміни, з причин, що не залежать від Виконавця, Виконавець може перенести терміни їх проведення повідомивши про це Замовника шляхом розміщення інформації на вебсторінці Виконавця за посиланням: pavloboiko.com.ua. 3.4. Послуги за цим Договором вважаються наданими Виконавцем: - для онлайн-занять в режимі реального часу – з моменту закінчення онлайн-заняття (в незалежності від того чи приймав у ньому участь Замовник); - щодо надання доступу до записів, навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів (відео, текстові, тощо) – з моменту реалізації Виконавцем технічної можливості доступу до записів або матеріалів (в незалежності від того чи користувався ними Замовник). 3.5. Всі претензії Замовника з питань надання послуг за цим Договором приймаються Виконавцем до розгляду в письмовій формі, протягом 2 (двох) днів з моменту надання послуг. Виконавець розглядає отриману від Замовника претензію протягом 7 (семи) днів з дня її одержання. Претензії отримані Виконавцем після означено строку не розглядаються. 3.6. У разі якщо протягом строку визначеного п. 3.5 цього Договору Виконавець не отримав претензію, вважається, що послуги надані Виконавцем належним чином, в повному обсязі, без зауважень та підписання акту приймання-передачі наданих послуг. Акти приймання-передачі наданих послуг може підписуватись на вимогу Виконавця. 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 4.1. Виконавець зобов'язаний: 4.1.1. Провести навчання Замовника за обраним ним курсом, відповідно до умов цього Договору, тільки за умови оплати Замовником вартості послуг Виконавця, у відповідності до цього Договору. 4.1.2. На свій розсуд забезпечувати Замовника під час навчання навчальними та інформаційними онлайн-матеріалами (відео, текстові, тощо). 4.1.3. Інформувати Замовника про перенесення онлайн-занять із причин, що залежать від Виконавця. 4.1.4. Після проходження курсу в повному обсязі Замовником, а також успішного захисту дипломної роботи, виконаної Замовником, після закінчення навчання видати диплом недержавного зразка. 4.2. Виконавець має право: 4.2.1. У разі потреби замінити викладача на іншого, з відповідною кваліфікацією і досвідом. 4.2.2. Скасувати доступ Замовника до онлайн-занять у разі порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, до повної оплати. 4.3. Замовник зобов'язаний: 4.3.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату послуг Виконавця. 4.3.2. Демонструвати взаємну повагу до викладацького складу, адміністрації Виконавця та інших. 5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 5.1. Вартість послуг Виконавця розміщена на веб-сторінці за посиланням: pavloboiko.com.ua та залежить від обсягу обраних Замовником напрямів курсів, що надаються за цим Договором. 5.2. Вартість послуг не включає комісію банків/платіжних систем, що стягується підчас здійснення платежу. 5.3. Оплата послуг здійснюється Замовником або іншою особою, у національній валюті України, у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі або за допомогою платіжних систем, шляхом внесення передоплати або відповідно до графіку на веб-сторінці за посиланням: pavloboiko.com.ua. 5.4. Датою оплати послуг є дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця. 5.5. Під час оплати Замовник в призначенні платежу зазначає: П.І.Б та найменування курсу. Після здійснення оплати Замовник будь-яким зручним для нього способом повідомляє про факт оплати, свої контактні дані (телефон, e-mail) та іншу інформацію необхідну Виконавцю для надання послуг за цим Договором. У разі неповідомлення Замовником означеної інформації Виконавець не несе відповідальність за ненадання послуг за цим Договором. 6. АВТОРСЬКІ ТА СУМІЖНІ ПРАВА 6.1. Усі авторські та суміжні права на записи онлайн-занять, навчальні та інформаційні онлайн-матеріали (відео, текстові, тощо), які стали відомі Замовнику під час навчання на курсах належать Виконавцю. Замовник має право використовувати їх лише в особистих цілях. 6.2. Замовник не має права без письмової згоди Виконавця передавати доступ до отриманих записів онлайн-занять, навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів третім особам, опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати в комерційних цілях. 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. КОМПЕНСАЦІЇ 7.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Договором. 7.2. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність онлайн-занять та/або навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів очікуванням Замовника за його суб'єктивною оцінкою. 7.3. Виконавець не несе відповідальності, у разі якщо Замовник не зміг скористатись послугами з причин, що не залежать від Виконавця (відсутність у Замовника відповідного програмного забезпечення, його несправність або наявність інших технічних обмежень, відсутність чи обмеження доступу до мережі інтернет, неприйняття участі у онлайн-заняттях з незалежних від Виконавця причин, тощо). В такому разі сплачена вартість послуг не повертається, та Виконавцем не здійснюється жодних компенсації. 7.4. У разі якщо Замовнику не були надані послуги за цим Договором, з вини Виконавця, сплачена вартість послуг повертається Виконавцем протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання письмової вимоги (за умови наявності прямої вини Виконавця). 7.5. У разі передачі Замовником будь-яких навчальних або інформаційних онлайнматеріалів (відео, текстових, тощо), записів онлайн-занять та інших даних отриманих ним за цим Договором, третім особам без письмової згоди Виконавця, в тому числі в комерційних цілях, Виконавець має право припинити Замовнику доступ до особистого кабінету та вимагати відшкодування Замовником спричинених збитків. 8. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 8.1. Акцептуванням цього Договору Замовник, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Замовника, а також надає згоду на передачу таких даних третім особам з метою виконання цього Договору. 9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР) 9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами. 9.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) за цим Договором є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха; інші події в країні перебування чи регіоні, що несуть в собі загрозу життю, здоров'ю та особистій безпеці людей, що знаходяться поза контролем Сторін, тощо. 9.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону в максимально стислий строк: про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин. 9.4. При настанні форс-мажорної обставини (обставини непереборної сили) зобов'язання за цим Договором переносяться на строк дії таких обставин. 9.5. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) має бути підтверджено сертифікатом виданим Торгово-промисловою палатою України. 10. ІНШІ УМОВИ 10.1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови цього Договору. В разі внесення змін до цього Договору, вони набирають чинності з моменту публікації Договору в новій редакції. 10.2. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства. 11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ Фізична особа – підприємець Бойко Тетяна Павлівна 61080, м. Харків, просп. Льва Ландау буд 5, кв. 9 Реєстраційний номер картки платника податків та інших обов'язкових платежів: Карта -UA523206490000026000052755317, рахунок - 4246 0010 0063
Made on
Tilda